نوسازی-مزدا تک کابین-سراسری-بانک مهر اقتصاد- 18 درصد- وانت شهری

وانت مزدا کارا2000- تک کابین- شرکت بهمن- تسهیلاتی
قیمت 369,300,000 ریال پیش پرداخت 0 ریال تعداد چک یا اقساط 48 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 1 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) حداکثر 49،300،000 ریال
بسته به ارزش خودروی فرسوده
مبلغ تسهیلات 280,000,000 ریال نرخ سود 18 درصد دوره بازپرداخت 48 ماه

نوسازی-مزدا دوکابین-سراسری-بانک مهر اقتصاد- 18 درصد- وانت شهری

وانت مزدا کارا2000 - دوکابین- شرکت بهمن- تسهیلاتی
قیمت 397,300,000 ریال پیش پرداخت 0 ریال تعداد چک یا اقساط 48 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 1 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) فقط 37،300،000 ریال
بسته به ارزش خودروی فرسوده
مبلغ تسهیلات 300,000,000 ریال نرخ سود 18 درصد دوره بازپرداخت 48 ماه

نوسازی فرسوده دو تن با زامیاد دوگانه(کلان شهر-بانک ملت- نرخ 8)- وانت شهری

وانت زامیاد دوگانه- شرکت زامیاد- تسهیلاتی
قیمت 378,647,000 ریال پیش پرداخت 0 ریال تعداد چک یا اقساط 36 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 1 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) 118،647،000 ریال مبلغ تسهیلات 200,000,000 ریال نرخ سود 8 درصد دوره بازپرداخت 36 ماه

نوسازی-فرسوده یک تن با زامیاد دوگانه - مهر اقتصاد18 درصد- وانت شهری

وانت زامیاد دوگانه- شرکت زامیاد- تسهیلاتی
قیمت 378,647,000 ریال پیش پرداخت 0 ریال تعداد چک یا اقساط 48 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 1 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) 88،748،000 ریال
فرسوده یک تن
مبلغ تسهیلات 250,000,000 ریال نرخ سود 18 درصد دوره بازپرداخت 48 ماه

نوسازی-فرسوده دو تن با زامیاد دوگانه - مهر اقتصاد18 درصد- وانت شهری

وانت زامیاد دوگانه- شرکت زامیاد- تسهیلاتی
قیمت 378,647,000 ریال پیش پرداخت 0 ریال تعداد چک یا اقساط 48 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 1 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) 67،647،000 ریال
فرسوده دو تن
مبلغ تسهیلات 250,000,000 ریال نرخ سود 18 درصد دوره بازپرداخت 48 ماه

سراسری- فرسوده یک تن و کمتر با پادرا (بانک مهر-نرخ 18)- وانت شهری

پادرا- شرکت زامیاد- تسهیلاتی
قیمت 446,447,000 ریال پیش پرداخت 0 ریال تعداد چک یا اقساط 48 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 1 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) 106،447،000 ریال مبلغ تسهیلات 300,000,000 ریال نرخ سود 18 درصد دوره بازپرداخت 48 ماه

سراسری- فرسوده بالای یک تن با پادرا (بانک مهر-نرخ 18)- وانت شهری

پادرا- شرکت زامیاد- تسهیلاتی
قیمت 446,447,000 ریال پیش پرداخت 0 ریال تعداد چک یا اقساط 48 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 1 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) 86،447،000 ریال مبلغ تسهیلات 300,000,000 ریال نرخ سود 18 درصد دوره بازپرداخت 48 ماه

نوروز 97 تک کابین-بدون ضامن- وانت شهری

وانت مزدا کارا2000- تک کابین- شرکت بهمن- تسهیلاتی
قیمت 369,000,000 ریال پیش پرداخت 144,000,000 ریال تعداد چک یا اقساط 6 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 4 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) خودروی فرسوده 2 تن 124,000,000 ریال
خودروی فرسوده 1 تن 144,000,000 ریال
مبلغ تسهیلات 184,000,000 ریال نرخ سود 10 درصد دوره بازپرداخت 24 ماه

نوروز 97 دوکابین-بدون ضامن- وانت شهری

وانت مزدا کارا2000 - دوکابین- شرکت بهمن- تسهیلاتی
قیمت 198,000,000 ریال پیش پرداخت 158,000,000 ریال تعداد چک یا اقساط 6 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 4 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) خودروی فرسوده 2 تن 138،000،000 ریال
خودروی فرسوده 1 تن 158،000،000 ریال
مبلغ تسهیلات 198,000,000 ریال نرخ سود 10 درصد دوره بازپرداخت 24 ماه