جایگزینی مینی بوس فرسوده با ون وانا - تسهیلاتی- ون شهری

ون- شرکت ایران خودرو دیزل- تسهیلاتی
قیمت 1,154,000,000 ریال پیش پرداخت 0 ریال تعداد چک یا اقساط 48 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 1 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) 144،000،000 ریال مبلغ تسهیلات 900,000,000 ریال نرخ سود 18 درصد دوره بازپرداخت 48 ماه

جایگزینی ون با ون وانا - تسهیلاتی - پلاک ع- ون شهری

ون- شرکت ایران خودرو دیزل- تسهیلاتی
قیمت 1,154,000,000 ریال پیش پرداخت 0 ریال تعداد چک یا اقساط 48 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 1 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) 179،000،000 ریال مبلغ تسهیلات 900,000,000 ریال نرخ سود 18 درصد دوره بازپرداخت 48 ماه