نوسازی97-آریو اتوماتیک اعتباری- تاکسی شهری

آریو اتوماتیک- شرکت سایپا- تسهیلاتی
قیمت 602,680,000 ریال پیش پرداخت 120,000,000 ریال تعداد چک یا اقساط 10 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 6 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) مجموع ما به التفاوت و ارزش خودروی فرسوده 82،680،000 ریال مبلغ تسهیلات 400,000,000 ریال نرخ سود 19 درصد دوره بازپرداخت 60 ماه

نوسازی نقدی97-آریو اتوماتیک- تاکسی شهری

آریو اتوماتیک- شرکت سایپا- نقدی
قیمت 572,680,000 ریال پیش پرداخت 572,680,000 ریال تعداد چک یا اقساط 0 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 0 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) 0 مبلغ تسهیلات 0 ریال نرخ سود 0 درصد دوره بازپرداخت 0 ماه

نوسازی تسهیلاتی97-48ماهه-آریو اتوماتیک- تاکسی شهری

آریو اتوماتیک- شرکت سایپا- تسهیلاتی
قیمت 602,680,000 ریال پیش پرداخت 120,000,000 ریال تعداد چک یا اقساط 48 فقره فاصله بین چک‌ها/اقساط 6 ماه
مانده مبلغ(زمان تحویل) مجموع مابه التفاوت و ارزش اسقاط 182،680،000 ریال مبلغ تسهیلات 300,000,000 ریال نرخ سود 19 درصد دوره بازپرداخت 48 ماه